Trang chủ » Kiến thức - Chia sẻ » PHP cơ bản » Chuỗi (String) trong PHP

Chuỗi (String) trong PHP

Chuỗi là các dãy ký tự, giống như “Hoc PHP co ban va nang cao tai Vietjack.com”.

Ghi chú − Bạn sẽ tìm thấy các hàm xử lý chuỗi có sẵn trong PHP tại Hàm xử lý Chuỗi (String) trong PHP

Dưới đây là ví dụ về các chuỗi hợp lệ trong PHP.

$string_1 = "Vi du mot chuoi trong PHP";
$string_2 = "Hoc PHP co ban va nang cao tai VietJack";
$string_0 = ""; // ví dụ một chuỗi không có ký tự nào

Khi sử dụng chuỗi với dấu nháy đơn, nó sẽ được đối xử như là các hằng, và in ra chính chuỗi đó. Trong khi sử dụng với dấu nháy kép, nó thay thế các biến với giá trị của chúng cũng như thông dịch các dãy ký tự cụ thể.

<?php
  $bien_chuoi = "name";
  $bien_chuoi_hang = 'Chuỗi $bien_chuoi sẽ không được in!\\n';
  
  print($bien_chuoi_hang);
  print "<br />";
  
  $bien_chuoi_hang = "Chuỗi $bien_chuoi sẽ được in!\\n";
  
  print($bien_chuoi_hang);
?>

Kết quả:

Chuỗi $bien_chuoi sẽ không được in!\n'
Chuỗi name sẽ được in!\n"

Không có giới hạn về độ dài của chuỗi, có thể dài tùy ý nếu bộ nhớ cho phép.

Quảng cáo

Các chuỗi được giới hạn bởi các dấu nháy kép được PHP xử lý bằng 2 cách sau đây:

 • Các chuỗi kí tự bắt đầu với (\) được thay thế với một kí tự đặc biệt
 • Các biến (bắt đầu với $) được thay thế bằng biểu diễn chuỗi của giá trị của nó.

Các quy tắc thay thế:

 • \n được thay thế bằng ký tự newline (dòng mới)
 • \r được thay thế bởi ký tự carriage-return, được hiểu là đưa con trỏ về đầu dòng nhưng không xuống dòng.
 • \t được thay thế bởi ký tự tab
 • \” được thay thế bằng một dấu nháy kép “
 • \\ được thay thế bằng một dấu nháy đơn \

Toán tử nối chuỗi trong PHP

Để nối hai chuỗi với nhau, bạn sử dụng toán tử . (dấu chấm) trong PHP như sau:

<?php
  $string1="Huydev Theme";
  $string2=" - Thiết kế website chuyên nghiệp";
  
  echo $string1 . " " . $string2;
?>

Kết quả:

Huydev Theme - Thiết kế website chuyên nghiệp

Nếu bạn chú ý vào đoạn code trên, bạn sẽ thấy rằng, chúng ta đã sử dụng toán tử nối chuỗi hai lần. Đây là bởi vì chúng ta đã chèn một chuỗi thứ ba.

Giữa hai biến chuỗi, chúng ta thêm một chuỗi với một ký tự đơn, là một khoảng trống, để phân biệt hai biến.

Quảng cáo

Tìm độ dài chuỗi trong PHP – Hàm strlen() trong PHP

Hàm strlen() trong PHP được sử dụng để tìm độ dài của một chuỗi.

Ví dụ sau sẽ tìm độ dài của chuỗi “Huydev Theme – Thiết kế website chuyên nghiệp”:

<?php
  echo strlen("VietJack Team!");
?>

Kết quả:

45

Độ dài của một chuỗi thường được sử dụng trong vòng lặp hoặc các hàm khác, khi nó là quan trọng để biết khi nào chuỗi kết thúc (ví dụ: trong một vòng lặp, chúng ta muốn dừng vòng lặp sau ký tự cuối cùng của chuỗi).

Tìm ký tự hoặc chuỗi trong chuỗi – Hàm strpos() trong PHP

Hàm strops() được sử dụng để tìm một chuỗi hoặc ký tự bên trong một chuỗi.

Nếu một so khớp được tìm thấy, hàm này sẽ trả về vị trí của so khớp đầu tiên. Nếu không tìm thấy một so khớp nào, nó sẽ trả về FALSE.

Quảng cáo

 

Bình luận
Bài viết liên quan

  Đăng ký để nhận ngay ưu đãi tốt nhất

  Banner register