Trang chủ » Kiến thức - Chia sẻ » PHP cơ bản » Lệnh điều kiện if, else, switch trong PHP

Lệnh điều kiện if, else, switch trong PHP

Các lệnh if, elseif …else và switch trong được sử dụng để điều khiển luồng dựa trên các điều kiện khác nhau.

Bạn có thể sử dụng các lệnh điều kiện trong code của bạn để điều khiển luồng. PHP hỗ trợ 3 lệnh điều khiển luồng sau:

 • Lệnh if…else − Sử dụng lệnh này nếu bạn muốn thực thi một tập hợp code khi một điều kiện là true và tập code khác nếu điều kiện là không true.
 • Lệnh elseif − Được sử dụng với lệnh if…else để thực thi một tập hợp code nếu một trong các điều kiện là true.
 • Lệnh switch − Được sử dụng nếu bạn muốn lựa chọn một trong các khối code để được thực thi. Lệnh switch được sử dụng để tránh sử dụng một khối if…elseif…else dài.

Lệnh If…Else trong PHP

Nếu bạn muốn thực thi một đoạn code nếu một điều kiện là true và khối code khác nếu một điều kiện là false, bạn sử dụng lệnh if…else trong PHP.

Cú pháp

if (điều_kiện)
  phần code này được thực thi nếu điều kiện là true
else
  phần code này được thực thi nếu điều kiện là false

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ cho kết quả “Chúc cuối tuần vui vẻ!” nếu hôm nay là Friday. Nếu không, nó sẽ cho kết quả “Chúc một ngày vui vẻ!”:

<html>
  <body>
  
   <?php
     $d=date("D");
     
     if ($d=="Fri")
      echo "Chúc cuối tuần vui vẻ!"; 
     
     else
      echo "Chúc một ngày vui vẻ!"; 
   ?>
  
  </body>
</html>

Kết quả:

Quảng cáo
Chúc cuối tuần vui vẻ!

Lệnh elseif trong PHP

Nếu bạn muốn thực thi một khối code nếu một trong các điều kiện là true, thì bạn nên sử dụng lệnh elseif trong PHP.

Cú pháp

if (điều_kiện_1)
  phần code này được thực thi nếu điều kiện 1 là true;
elseif (điều_kiện_2)
  phần code này được thực thi nếu điều kiện 2 là true;
else
  phần code này được thực thi nếu các điều kiện là false;

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ cho kết quả “Chúc cuối tuần vui vẻ!” nếu hôm nay là Friday, và “Chủ nhật vui vẻ!” nếu hôm nay là Sunday. Nếu không, nó sẽ cho kết quả “Chúc một ngày vui vẻ!”:

<html>
  <body>
  
   <?php
     $d=date("D");
     
     if ($d=="Fri")
      echo "Chúc cuối tuần vui vẻ!";
     
     elseif ($d=="Sun")
      echo "Chủ nhật vui vẻ!"; 
     
     else
      echo "Chúc một ngày vui vẻ!"; 
   ?>
   
  </body>
</html>

Kết quả:

Chúc cuối tuần vui vẻ!

Lệnh Switch trong PHP

Nếu bạn muốn lựa chọn một trong nhiều khối code để được thực thi, bạn nên sử dụng lệnh switch trong PHP. Lệnh switch được sử dụng để tránh các khối if…elseif…else dài.

Cú pháp

switch (biểu_thức)
{
  case nhãn_1:
   phần code này được thực thi nếu biểu_thức = nhãn_1
   break; 
  
  case nhãn_2:
   phần code này được thực thi nếu biểu_thức = nhãn_2
   break;
  ...
   default:
  
  phần code này được thực thi nếu 
  biểu_thức là khác với nhãn_1, nhãn_2, ...
}

Ví dụ

Cơ chế làm việc của lệnh switch là tuyệt vời. Đầu tiên, nó ước lượng biểu thức đã cho, sau đó tìm một nhãn để so khớp với giá trị kết quả đã ước lượng. Nếu tìm thấy một so khớp, thì code được liên kết với nhãn sẽ được thực thi hoặc nếu không có nhãn khớp với kết quả đó, thì lệnh sẽ thực thi bất kỳ khối code mặc định đã cho nào.

<html>
  <body>
   
   <?php
     $d=date("D");
     
     switch ($d)
     {
      case "Mon":
        echo "Hôm nay là Thứ Hai";
        break;
      
      case "Tue":
        echo "Hôm nay là Thứ Ba";
        break;
      
      case "Wed":
        echo "Hôm nay là Thứ Tư";
        break;
      
      case "Thu":
        echo "Hôm nay là Thứ Năm";
        break;
      
      case "Fri":
        echo "Hôm nay là Thứ Sáu";
        break;
      
      case "Sat":
        echo "Hôm nay là Thứ Bảy";
        break;
      
      case "Sun":
        echo "Hôm nay là Chủ Nhật";
        break;
      
      default:
        echo "Còn ngày này là thứ mấy ???";
     }

   ?>
  </body>
</html>

Kết quả:

Quảng cáo
Hôm nay là Thứ Sáu

Bình luận
Bài viết liên quan

  Đăng ký để nhận ngay ưu đãi tốt nhất

  Banner register