Cú pháp PHP

Trước khi bắt đầu lập trình với bất kỳ ngôn ngữ nào, thì cú pháp cơ bản và cấu trúc chương trình là phần rất quan trọng. Chương này giới thiệu cho bạn cú pháp PHP cơ bản, bao gồm: thẻ php, comment, lệnh print, lệnh echo, và so sánh hai lệnh print và echo.

Kỹ thuật “Escaping to PHP”

PHP Parser cần một cách để phân biệt PHP code với các phần tử khác trong trang. Kỹ thuật thực hiện điều này được biết với cái tên: “Escaping to PHP”. Có 4 cách để làm điều này là:

Thẻ PHP chính tắc

Phong cách thẻ PHP hiệu quả và được sử dụng phổ biến nhất là:

<?php...?>

Nếu bạn sử dụng phong cách này, bạn có thể chắc chắn rằng các thẻ của bạn sẽ luôn luôn được thông dịch một cách chính xác.

Thẻ mở ngắn gọn (SGML-style)

Các thẻ này có dạng như sau:

<?...?>

Để sử dụng thẻ này bạn thực hiện 1 hoặc 2 việc sau để kích hoạt PHP để nhận ra các thẻ này:

Quảng cáo
 • Chọn tùy chọn cấu hình –enable-short-tags khi bạn đang xây dựng PHP.
 • Thiết lập cài đặt short_open_tag trong tệp php.ini thành on. Tùy chọn này phải vô hiệu hóa để phân tích cú pháp XML với PHP, bởi vì cú pháp tương tự được sử dụng cho các thẻ XML.

Thẻ ASP-style

Thẻ ASP-style bắt chước các thẻ được sử dụng bởi Active Server Pages để phác họa các khối code. Các thẻ ASP-style có dạng như sau:

<%...%>

Để sử dụng thẻ ASP-style, bạn sẽ cần thiết lập tùy chọn cấu hình trong tệp php.ini.

Thẻ HTML script

Thẻ script trong HTML có dạng như sau:

<script language="PHP">...</script>

Hiển thị văn bản trên trình duyệt – Lệnh print và lệnh echo

Trong PHP, bạn có thể sử dụng hai lệnh print và echo để in ra màn hình một chuỗi nào đó. Với các bạn mới học PHP thì hai lệnh này không khác nhau nhiều và bạn có thể sử dụng lệnh nào cũng được.

Ví dụ:

<html>
  <head>
   <title>Ví dụ chương trình PHP</title>
  </head>
  <body>
    <?php
     echo "Ví dụ minh họa lệnh echo! <br>";
 
     print "Ví dụ minh họa lệnh print!";
    ?>
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong www/hocphp của laragon, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://hocphp.dev/test.php sẽ cho kết quả:

Quảng cáo
Ví dụ minh họa lệnh echo!
Ví dụ minh họa lệnh print!

Điểm khác nhau giữa lệnh print và lệnh echo

Trong PHP, về cơ bản thì hai lệnh này khá giống nhau, tuy nhiên đôi khi bạn cũng nên để ý đến hai điểm khác nhau sau:

Lệnh print là một hàm số, khi được thực thi nó sẽ trả về kết quả là 1, nếu không thì trả về kết quả 0. Do đó, bạn có thể gán kết quả của lệnh print này cho một biến, còn với lệnh echo thì không.

<?php
  $viet = print 'abcd'; 
  $jack = echo 'cdef'; //sai
?>

Nếu chạy đoạn PHP trên sẽ cho một lỗi là Parse error: syntax error, unexpected ‘echo’ …

Lệnh print chỉ có thể được sử dụng với một tham số, trong khi lệnh echo có thể được dùng với nhiều tham số.

<?php
  echo 'v','i','e','t'; //dùng với 4 tham số
  echo ('j'),('a');   //dùng được cả dấu ngoặc cho từng tham số
 
  print 'c';     //đúng
  print 'k','t';   //sai
?>

Commet trong PHP

Một comment là 1 phần của chương trình chỉ có tác dụng cho người đọc code và nó sẽ bị lược bỏ trước khi hiển thị kết quả chương trình. Có 2 kiểu comment trong PHP:

Comment đơn dòng − Nói chung, chúng thường được sử dụng cho các giải thích ngắn gọn hoặc các chú ý liên quan đến nội bộ code. Dưới đây là ví dụ về comment đơn dòng:

Quảng cáo
<?php
  # Đây là ví dụ của một comment
  # Ví dụ comment thứ hai
  
  // Một ví dụ về comment đơn dòng khác
  print "Ví dụ minh họa comment đơn dòng";
?>

Chạy dòng lệnh trên sẽ cho ra kết quả:

Ví dụ minh họa comment đơn dòng

Comment đa dòng − Được sử dụng để giải thích chi tiết khi cần thiết. Dạng comment này khá giống trong C. Đây là ví dụ về comment đa dòng.

<?php
  /* Ví dụ một comment đa dòng:
   Web: vietjack.com
   Mục đích: minh họa loại comment viết trên nhiều dòng
   Ngôn ngữ: PHP
  */
  
  print "Ví dụ minh họa comment đơn dòng";
?>

Chạy dòng lệnh trên sẽ cho ra kết quả:

Ví dụ minh họa comment đơn dòng

PHP là không phân biệt khoảng trắng

Khoảng trắng là những thứ bạn gõ mà không hiển thị trên màn hình ví dụ như : dấu cách, dấu tab, hay xuống dòng (kết thúc một dòng kí tự).

PHP không phân biệt khoảng trắng, nghĩa là, sẽ không có vấn đề gì về việc có bao nhiêu ký tự whitespace bạn có trong một hàng. Một ký tự whitespace là tương tự như nhiều ký tự whitespace.

Ví dụ, các lệnh PHP sau sẽ gán tổng của 2 + 2 cho biến $four là tương đương nhau:

Quảng cáo
$four = 2 + 2; // các khoảng trắng đơn
$four <tab>=<tab2<tab>+<tab>2 ; // khoảng trắng và tab
$four =
2+
2; // ví dụ một dòng code có thể được viết trên nhiều dòng

PHP là phân biệt kiểu chữ

PHP là ngôn ngữ phân biệt kiểu chữ (case sensitive). Bạn xét ví dụ sau:

<html>
  <body>
   
   <?php
     $vietjack = 98;
     print("Giá trị biến vietjack là: $vietjack<br>");
     print("Giá trị biến VietJack là: $VietJack<br>");
   ?>
   
  </body>
</html>

Lệnh trong PHP là các biểu thức được kết thúc bởi dấu chấm phảy (;)

Một lệnh trong PHP là bất kỳ biểu thức nào mà được theo sau bởi một dấu chẩm phảy (;). Bất kỳ dãy lệnh PHP hợp lệ nào mà được bao quanh bởi các thẻ PHP là một chương trình PHP hợp lệ. Dưới đây là một lệnh PHP đặc trưng sẽ gán một chuỗi ký tự cho một biến là $greeting:

$greeting = "Chào mừng bạn đến với PHP!";

Biểu thức là sự kết hợp của các token trong PHP

Các khối nhỏ nhất trong PHP là các token (mà không thể phân chia được nữa), ví dụ: các số (3.14159), các chuỗi (.two.), các biến ($two), hằng số (TRUE), và các từ đặc biệt mà tạo nên chính cú pháp của PHP như if, else, while, for, …

Dấu ngoặc ôm tạo các khối PHP

Mặc dù các lệnh không thể được kết hợp giống như các biểu thức, nhưng bạn luôn luôn có thể đặt một dãy các lệnh được bao quanh bởi các dấu ngoặc ôm ở bất cứ đâu để tạo các khối PHP.

Các lệnh PHP sau là tương đương:

if (3 == 2 + 1)
  print("Học PHP hay nhất tại VietJack.<br>");
  
if (3 == 2 + 1)
{
  print("Học PHP");
  print(" hay nhất tại VietJack.<br>");
}

Chạy PHP script từ dòng nhắc lệnh

Tất nhiên, bạn có thể chạy PHP script của bạn từ dòng nhắc lệnh (command prompt). Bạn xét nội dung sau có trong tệp test.php.

<?php
  echo "Hello World - Hello PHP!!!!!";
?>

Bây giờ, chạy script này như là một command prompt như sau:

$ php test.php

Nó sẽ cho kết quả:

Hello World - Hello PHP!!!!!

Đến đây, hy vọng bạn đã hiểu cơ bản về cú pháp PHP cơ bản.

Bình luận
Bài viết liên quan

  Đăng ký để nhận ngay ưu đãi tốt nhất

  Banner register